Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het aanbod van tickets dat beschikbaar wordt gesteld in de ticketshop op www.barriotilo.be/ticketshop, (hierna de "website" genoemd") van Lena-Events (hierna de "organisator" genoemd). Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om klantentevredenheid te garanderen en de koper inzicht te geven in het aankoopproces van tickets op deze website.

Gebruik van deze website

De aankoop van tickets of andere producten is exclusief voorbehouden voor personen ouder dan 18 jaar die beschikken over een geldige krediet/debetkaart op hun naam.

De koper mag geen robot of spidersoftware gebruiken of op welke andere (automatische of manuele) wijze ook proberen om deze website en de inhoud ervan te controleren of te kopiëren. Ook mag de koper de goede werking van deze website op geen enkele wijze verstoren, in het bijzonder door de systeeminfrastructuur opzettelijk te overbelasten. De organisator zal redelijke burgerlijke en strafrechtelijke maatregelen nemen tegen ieder onwettig en/of ongeoorloofd gebruik van deze website, in het bijzonder de ongeoorloofde aankoop of verkoop van tickets of het ongeoorloofd wijzigen van de site of de ongeoorloofde toepassing van robots, spider- of andere software.

Verbod op doorverkoop

Iedere doorverkoop van tickets is verboden. Tickets mogen privé niet verkocht worden tegen een hogere prijs dan die vermeld op het ticket. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om de toegang aan kopers te ontzeggen of de bestelling van het ticket niet te aanvaarden van een klant als de organisator weet of vermoedt dat hij/zij samenwerkt met een andere ticketverkoper of een dealer op de zwarte markt, of dat hij/zij automatische programma’s gebruikt om tickets te bestellen.

De tickets mogen niet gebruikt worden in het kader van reclame, promoties, wedstrijden of trekkingen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator. Zelfs indien die toestemming wordt verkregen, is het gebruik van de logo's, merken en alle andere intellectuele eigendom onderworpen aan het voorafgaand akkoord van de organisator.

Iedere inbreuk op deze voorwaarden leidt bovendien tot verlies van het recht om het betreffende evenement bij te wonen, zonder enige vergoeding, doordat de tickets ongeldig worden verklaard.

Aankoopproces

Om een aankoop te voltooien op deze website, dient de koper aan te geven dat deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Indien een koper niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, of indien de koper niet is staat is alle bepalingen na te leven, moet de koper in elk geval geen aankoop verrichten.

De aankoop is definitief en bevestigd, van zodra de organisator een orderbevestiging heeft bezorgd aan de koper.

Alle aankopen worden verricht onder voorbehoud van controle van de betaalkaart en andere veiligheidscontroles, wat betekent dat de transactie geannuleerd kan worden bij het mislukken van het controleproces van de organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om boekingen waarvan men redelijkerwijze kan vermoeden dat ze op frauduleuze wijze werden gemaakt, te annuleren.

Alle info en geactualiseerde details over het evenement (datum, locatie, line-up,...) worden op deze website en andere officiële kanalen van het evenement verstrekt. Als een evenement wordt geannuleerd, geherprogrammeerd of verplaatst, zal de organisator redelijkerwijze alles in het werk stellen om de koper van tickets daarvan in kennis te stellen.

Betaling

Er worden bovenop de basisprijs per ticket geen service-, verzendings- en/of transactiekosten aangerekend.

De totale prijs van de bestelling is onmiddellijk betaalbaar na samenstelling van het gewenste aantal tickets en opgave van de facturatiegegevens van de koper. Voor de betaling kan de koper kiezen voor een elektronische betaling (Bancontact, Payconiq, Mastercard, VISA) of betaling via overschrijving. Voor de inning van elektronische betalingen doet de organisator beroep op Worldline. Worldline is een wereldleider in veilige betalingen en betrouwbare betaaltransacties. Voor de uitvoering van de elektronische betaling wordt de koper doorgestuurd naar een beveiligde betaalpagina van Worldline. De organisator bewaart geen gegevens van bankkaarten of bankrekeningen.

Hou rekening dat bij een betaling via overschrijving het tot 3 werkdagen kan duren vooraleer de organisator het bedrag ontvangen heeft.

De organisator streeft ernaar dat de prijzen op de website correct zijn. Indien er toch een verkeerde prijs bekend gemaakt werd, om welke reden ook (informaticabug, menselijke fout, technische fout,...), zal de koper zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. De koper krijgt dan de keuze om ofwel de bestelling te herbevestigen aan de gecorrigeerde prijs (en de rekening crediteren of debiteren naar gelang het geval), ofwel de bestelling te annuleren (en een volledige terugbetaling van de bestelling). Indien de organisator er niet in slaagt de koper te contacteren, dan aanvaardt deze laatste dat de bestelling als geannuleerd wordt beschouwd.

Levering

Nadat de organisator de koper een elektronische betaling uitgevoerd heeft, wordt de koper terug geleid naar deze website. Indien de betaling geslaagd is verschijnt een pagina waarop een orderbevestiging gedownload kan worden. De koper ontvangt ook een e-mail met alle details van de bestelling. Indien gekozen werd voor betaling via bankoverschrijving, wordt een e-mail verstuurd met de orderbevestiging als de betaling ontvangen werd.

Vanaf 15 augustus 2023 worden de tickets via e-mail bezorgd. Voor bestellingen na deze datum worden de tickets onmiddellijk verstuurd na een succesvolle betaling.

Het ticket bevat een unieke QR-code met één toegangsbewijs of het bestelde aantal drankjetons (in geval van bestelling van drankjetons). Ieder ticket zal bij de ingang van het evenement worden gescand. Je kan hiervoor ofwel het ticket tonen op een smartphone of tablet, ofwel een afgedrukte versie voorleggen. Hou rekening bij een afdruk dat deze op wit papier gebeurt en alle onderdelen voldoende leesbaar zijn. Indien het ticket niet goed leesbaar is, kan de toegang tot het evenement geweigerd worden.

Het ticket kan maar eenmaal worden gescand op de datum van het evenement. Wordt dezelfde QR-code meerdere keren voorgelegd, dan geeft enkel het eerst gescande ticket toegang tot het evenement. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

De organisator garandeert de authenticiteit van de tickets die op deze website aangekocht werden. Ga dus niet in op aanbiedingen van derden of op andere websites.

Herroepingsrecht

Er geldt geen herroepingsrecht voor de aankoop van tickets op deze website.

Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht, kan de koper het in artikel VI.47 verleende herroepingsrecht niet uitoefenen voor dienstverrichtingen in verband met vrijetijdsbesteding als in het contract een specifieke datum of periode van uitvoering is voorzien.

Terugbetaling

De tickets kunnen niet gewisseld of terugbetaald worden na aankoop omdat er geen herroepingsrecht geldt.

De organisator is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. Ook in dit geval kunnen tickets niet gewisseld of terugbetaald worden.

In de volgende gevallen is een terugbetaling aan de koper van de bestelde tickets mogelijk:

  • Annulatie: als een evenement wordt geannuleerd (en niet geherprogrammeerd), kan de koper een terugbetaling krijgen van de aankoopprijs van de tickets. Drankjetons geldig gedurende meerdere dagen van het evenement worden terugbetaald indien het volledige evenement niet doorgaat.
  • Herprogrammatie: wanneer een evenement wordt vervroegd of uitgesteld. Dan wordt een nieuw ticket voor het geherprogrammeerd evenement aangeboden. Indien er geen plaatsen meer zijn voor het geherprogrammeerd evenement of de koper niet aanwezig kan zijn, dan kan er beroep gedaan worden op een terugbetaling van de aangekochte tickets.
  • Aanzienlijke wijziging: als een evenement in verregaande mate wordt gewijzigd (zoals wijziging van meerdere artiesten in de line-up, wijziging van de locatie, wijziging van de samenstelling van het buffet van een eetfestijn). De koper heeft de keuze om de bestelde tickets voor het gewijzigde evenement te bevestigen of beroep te doen op een terugbetaling van de aangekochte tickets.

De koper wordt persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht van een annulatie, herprogrammatie of aanzienlijke wijziging. Indien de koper bij een herprogrammatie niet aanwezig kan zijn of het evenement niet meer wil bijwonen na een aanzienlijke wijziging, moet de koper dit binnen 2 weken na de berichtgeving melden aan de organisator. Anders verliest de koper het recht op terugbetaling.

Gegevensbescherming

Ons reglement inzake bescherming gegevens is van toepassing voor het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens. Dit is opgenomen in ons privacybeleid.

De koper verbindt zich ertoe om bij de bestelling van tickets, correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen bewaard worden om de goede uitvoering van het contract te bewijzen en voor de boekhouding.

Intellectuele eigendom

De logo's, het design, foto's, video's en inhoud van deze website mogen enkel gereproduceerd of gebruikt worden met de uitdrukkkelijke schriftelijke toestemming van de organisator.

De koper en iedere houder van een ticket kan gefilmd worden of het voorwerp zijn van een foto- of video-opname als lid van het publiek.

Toepasselijk recht

Het contract is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht; het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

Ieder geschil betreffende deze voorwaarden, de interpretatie of uitvoering ervan zal bij gebreke aan minnelijke oplossing, onderworpen worden aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

Verboden voorwerpen en veiligheid

De volgende zaken mogen niet meegenomen worden naar een evenement: dranken, glas, plastic flessen, blikjes, drugs, materiaal voor vuurwerk, dieren, wapens of snijdende voorwerpen, op straffe van inbeslagname door de organisatoren of medewerkers. De organisator behoudt zich het recht voor om ieder ander voorwerp op de plaats van een evenement te verbieden.

De toegang tot het evenement impliceert de aanvaarding van alle door de organisatie genomen preventie- en controlemaatregelen, inclusief het fouilleren van personen en tassen en met inbegrip van maatregelen genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Niet-naleving van deze maatregelen en/of vertoning van eender welk roekeloos of onaanvaardbaar gedrag dat als gevolg kan hebben dat er schade, verwondingen en/of overlast kan ontstaan of dat de openbare veiligheid in het gedrang komt (met inbegrip van crowd surfing en moshing (slamming, slamdance)). Dat kan leiden tot weigering of intrekking van het toegangsrecht, zonder mogelijkheid van terugbetaling.

De organisator behoudt zich het recht voor om herstelling en/of een schadevergoeding te eisen bij overtreding van dit artikel.

Wijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen, waarbij de wijzigingen van kracht worden zodra ze op de website zijn gepubliceerd. De organisator heeft ook het recht om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te wijzigen. Bij elke aankoop raden wij aan om deze algemene voorwaarden te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.


Laatste update: 1 augustus 2023

HOOFDPARTNERS